Imovina

Zaštitite svoje vrijednosti

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

Pokriva sva oštećenja ili gubitak imovine – osim imovine uključene u osiguranja cestovnih i tračnih vozila, zračnih letjelica, plovila i robe u prijevozu kao posljedice događaja: požara, eksplozije, oluje, elementarnih nepogoda osim oluje, atomske energije, pomicanja tla i ostalih dopunskih opasnosti.

Osigurani slučajevi prema uzroku mogu biti – osnovni rizici pojedinačno:

 • požar
 • eksplozija (i implozija)
 • oluja
 • elementarne nepogode (osim oluje)
 • udar munje (direktan)
 • tuča (grad)
 • poplava
 • pomicanje tla.

Ako se posebno ugovori u polici i obračuna dodatna premija osiguravajuće pokriće proširuje se na jedan ili više DOPUNSKIH rizika, već prema tome kako se ugovori:

 • izljev vode i drugih tekućina
 • potres
 • snježna ili ledena masa i mraz
 • pad ili udar letjelica ili stvari iz nje
 • istjecanje tekućina (lekažu)
 • javna priredba i javni ulični prosvjed
 • samozapaljenje zaliha
 • štrajk ili isključenje s rada (lockout).

OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

Ostala osiguranja imovine pokrivaju sva oštećenja ili gubitke imovine – osim imovine iz osiguranja cestovnih i tračnih vozila, zračnih letjelica, plovila i robe u prijevozu – koja mogu nastati kao posljedica sljedećih događaja (osim onih pokrivenih policama osiguranja od požara i elementarnih šteta):

 • provalna krađa i razbojništvo
 • lom staklenih, keramičkih, kamenih površina i reklama
 • građevno i/ili montažno osiguranje
 • lom postrojenja, opreme, strojeva i aparata u njihovom pogonu.

KOJA VRSTA IMOVINE MOŽE BITI PREDMET OSIGURANJA?

GRAĐEVINA (nepokretne stvari) građenjem nastao i s tlom trajno povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda s ili bez instalacija, sklop sa ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano sa tlom ili sklop nastao građenjem - se osigurava kao ZGRADA ili kao OSTALE GRAĐEVINE.

 • ZGRADA (stambena/nestambena) – je stalna zatvorena i/ili natkrivena građevina (ili njezin dio, na primjer, stan kao etažno vlasništvo) namijenjena stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd., s OPREMOM (a to su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina).
 • OSTALE GRAĐEVINE su sve građevine koje nisu zgrade, na primjer:
  • prometna infrastruktura (na primjer, ceste, pločnici, piste u zračnim lukama, željezničke pruge, mostovi, vijadukti, tuneli, luke, lukobrani i propusti, nasipi - obloženi ili obzidani čvrstim materijalom, brane - masivno građene i nasute zemljom s nepropusnom jezgrom i obložene čvrstim materijalom s unutarnje strane, izgrađene obale, šetališta uz obalu, sustavi odvodnjavanja i navodnjavanja)
  • cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi (na primjer, naftovodi, plinovodi, vodovodi, kanalizacijska mreža, električni i komunikacijski vodovi) te njihovi prateći objekti (transformatorske stanice i stupovi), osim mreže koja je sastavni dio zgrade kao i mreže na području industrijskog poduzeća odnosno dvorišta osiguranika
  • industrijska postrojenja na otvorenom i ostale nespomenute građevine (na primjer, građevine za sport i rekreaciju na otvorenom, parkovi i vrtovi, dječja igrališta, bazeni ili otvorena kupališta i klizališta, fontane, deponiji otpada, ograde, potporni zidovi, popločena dvorišta, terase, staklenici, plastenici, žičane mreže sa stupovima u vinogradima i voćnjacima i sl.).

POKRETNINE - pokretne stvari koje se mogu premjestiti sa jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca). U polici osiguranja navode se pojedinačno ili po skupinama namjene za uporabu – kada je osiguranik fizička osoba ili prema evidenciji u poslovnim knjigama - kada je osiguranik pravna osoba ili obrtnik.

MODELI ZA UTVRĐIVANJE VISINE VRIJEDNOSTI OSIGURANE STVARI:

 • Osiguranje na osnovi stvarne vrijednosti
 • Osiguranje na osnovi nove vrijednosti
 • Osiguranje na osnovi sporazuma (ugovorena vrijednost).