Ostale vrste osiguranja

Putničko osiguranje Online PZO
Za Vas smo pripremili

Putničko zdravstveno osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje (PZO) daje Vam pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu bolesti Vas kao osigurane osobe, dok se nalazite u inostranstvu ili pretrpjelog nesretnog slučaja za vrijeme tog perioda.

Zaključuje se prije putovanja u inostranstvo, a za osiguranje su podobne sve osobe sa stalnim mjestom boravka u Bosni i Hercegovini, a koje putuju u inostranstvo. Osiguranje se može zaključiti na period od 5 do 365 dana. PZO možete zaključiti za jednu osobu ili za više osoba (porodično i grupno osiguranje).

Osiguranje pokriva:

 • troškove hitnih i neophodnih medicinskih tretmana
 • vanbolnički tretman (lijekovi, zavoji, gips), kao i određene terapije propisane od ljekara
 • bolesnički tretman u odgovarajućim bolnicama u inostranstvu
 • hirurške operacije (samo u hitnim i neophodnim slučajevima)

Osiguravač nije obavezan platiti naknadu:

 • za hronične bolesti i posljedice takvih bolesti
 • za bolesti ili nesretne slučajeve koji su rezultat ratova ili sličnih događaja ili učešća u neredima
 • za bolesti ili nezgode prouzrokovane pijanstvom ili ovisnosti (alkohol, droga)
 • za kontrole u toku trudnoće ili za prekid trudnoće

Osiguranje osoba od posljedica nezgode

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

Osiguranje osoba može biti:

 • pojedinačno ili individualno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - fizička osoba, a polica glasi na ime i prezime osiguranika
 • grupno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za 2 do 6 osoba
 • kolektivno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj - pravna osoba za više od 6 osoba i polica za sve osiguranike mora biti s naznakom imena i prezimena osiguranika i identifikacijskog broja.

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od navršenih 14 do navršenih 75 godina.

Kad nastane nesretni slučaj u smislu ovih Pravila, osiguratelj isplaćuje iznose ugovorene u polici osiguranja ako su ugovoreni i to:

 • osigurani iznos za slučaj smrti ako je zbog nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika, odnosno osigurani iznos za slučaj invaliditeta ako je zbog nesretnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika;
 • postotak od osiguranog iznosa za slučaj invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika;
 • ako je ukupan postotak invaliditeta preko 50%, tada se svaki dio postotka invaliditeta preko 50% priznaje u dvostrukom iznosu;
 • dnevnu naknadu ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za obavljanje svog redovnog zanimanja;
 • naknadu troškova liječenja ako je osiguraniku zbog nesretnog slučaja bila potrebna liječnička pomoć i ako je zbog toga imao troškove liječenja;
 • ostale ugovorene obveze prema Posebnim uvjetima i Uvjetima za osiguranje.

Roba u prijevozu

Mogućnost nastanka određene štete na robi tijekom prijevoza je sve veća. Duga putovanja, premještanje i slaganje tereta, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Robu možete zaštiti od ovih rizika zaključivanjem nekoliko vrsta osiguravajućih pokrića.

Postoje dvije osnovne vrste ugovora o transportnom osiguranju:

 • Pojedinačni ugovori, kojima se osiguravaju pojedine, ugovorom točno određene, pošiljke robe koje se prevoze na određenoj relaciji. U tu svrhu ugovor ili polica osiguranja sadrži podatke o robi, osiguranu relaciju, prijevozno sredstvo, početak putovanja i dr. U međunarodnom transportu jednom ugovorenom vrijednošću redovito se osim vrijednosti robe osiguravaju i trošak vozarine, osiguranja i drugi troškovi. Osiguratelj na temelju podataka dobivenih ponudom procjenjuje rizik i određuje premiju osiguranja. Ugovor se sklapa prije početka putovanja. Za svako sklopljeno osiguranje izdaje se posebna polica osiguranja.
 • Opći [generalni] ugovori, kojima se osigurava veći broj pošiljaka koje se uzastopce otpremaju i koje su u ugovoru označene samo u općim crtama. Na primjer, ugovorom se mogu osigurati sve pošiljke osiguranika: koje se prevoze u određenom razdoblju; na određenoj relaciji; određenim prijevoznim sredstvom i sl.

Odgovornost

Osiguranjima od odgovornosti zaštićena je imovina osiguranika u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi.

Ovim osiguranjem se štiti ekonomski interes osiguranika.

Sve vrste osiguranja od odgovornosti se dijele na:

 • Izvan-ugovorne odgovornosti
 • Ugovorne odgovornosti

Izvan-ugovorna odgovornost je vrsta osiguranja u kojima oštećenik nije u nikakvom ugovornom odnosu s osiguranikom. Kod ovog oblika odgovornosti primjenjuje se načelo objektivne odgovornosti [tj. nije nužno da postoji krivnja osiguranika, već da je nastao događaj koji je prouzročio štetu].
Ugovorna odgovornost se naziva još i profesionalnom odgovornošću. Kod ovog oblika odgovornosti obveza za naknadu štete postoji samo onda ukoliko je došlo do profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju svojih obveza.

ONLINE provjera štete