Imovinsko osiguranje

Imovinsko osiguranje Family paket Online IO
Za Vas smo pripremili

Odaberite svoju kombinaciju iz ponude FAMILY paketa - Basic, Trend ili Prestige i ne zaboravite iskoristiti pogodnosti koje Vam nudimo uz dodatna ugovaranja. Samo za Vas pripremili smo FAMILY paket kao novitet na tržištu osiguranja kućanstva.

Svota osiguranja koja se isplaćuje u slučaju štetnog događaja postavljena je po principu staro za novo, ukoliko osigurani predmet nije izgubio na svojoj vrijednosti više od 60% novonabavne vrijednosti.

Family paketi osiguravaju:

 • Kompletne stambene i pomoćne objekte - građevinski dio objekta i ugrađenu opremu te stvari kućanstva u samom objektu kao i u pomoćnim prostorijama
 • Boje na zidu i građevnoj stolariji
 • Staklene površine
 • Zidne i stropne obloge
 • Gotov novac i nakit
 • Umjetnine
 • Dokumente
 • Ukrasno bilje i drveće...

BASIC - već od 1,90 KM/m2

 • Pruža pokriće za osigurane opasnosti od: požara i udara groma, oluje, tuče, pada i udara letjelice, udara vlastitog i nepoznatog vozila u osigurani građevinski objekt, manifestacije, demonstracije, vandalizma i unutarnjih nemira, poplave, bujice i visoke vode, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježne lavine, izljevanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi, teške krađe i razbojstva, razbojničke krađe, loma staklenih površina

TREND - već od 2,90 KM/m2

 • BASIC + dodatna pokrića poput:
 • Odgovornosti prema trećim, štete uzrokovane začepljenim cijevima, troškovi pronalaženja i saniranja oštećenja na vodovodnim i kanalizacijskim cijevima, troškovi zamjenskih dokumenata, troškovi ulaska u stan u slučaju gubitka ključeva, štete na stvarima za vrijeme preseljenja, štete kao posljedica pritiska snijega i slijed djelovanja težine snježnih ili ledenih masa

PRESTIGE - već od 4,90 KM/m

 • TREND + specifičniji rizici i opasnosti koje mogu nanijeti Vašem kućnom budžetu troškove vrtoglavih iznosa poput: Štete nastale uslijed otvorenih ili nepravilno zatvorenih prozora, šteta od izljeva vode iz otvorenih slavina, iz odvoda oborinskih voda s krova i sl., štete na drveću i ukrasnom bilju, trošak zamjenskog stambenog prostora, šteta na uređajima kućanstva od el. Energije, pada ili udara, posrednog udara groma, razbojništva izvan mjesta osiguranja, obične krađe

Za Vas smo posebno pripremili...

 • Mogućnost ugovaranja jednog od dopunskih rizika koji Vam pružaju FAMILY paketi:
 • Rizik potresa
 • Osiguranje članova kućanstva od smrti uslijed nezgode na svotu osiguranja od 20.000,00 KM
 • Osiguranje nenastanjenih objekta: vikendice, apartmani i sl.

Osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika"

Ovom vrstom osiguranja pruža se osnovna zaštita za vašu imovinu, a obuhvaćen je cijeli niz raznovrsnih rizika. Glavni rizik jest požar, no prate ga i ostali rizici koji se pokrivaju bez dodatnog plaćanja premije osiguranja. Polica može obuhvaćati i dopunske rizike, ovisno o željenom opsegu pokrića.

Znate li da čovjek izazove više od 80% svih požara:

 • nepažnjom
 • nemarom
 • nestručnim rukovanjem strojevima i uređajima
 • nestručnim održavanjem instalacija i opreme
 • nepravilnom upotrebom vatre te igrom s njom

Znate li da se svaki požar može ugasiti:

 • u prvoj minuti čašom vode
 • u drugoj minuti posudom vode uz pomoć druge osobe
 • u trećoj minuti Vam je potrebna cisterna i uvježbana vatrogasna postrojba

Upravo u toj trećoj minuti, kada se pojedinac ne može suprotstaviti vatri, nastaje veliki rizik da šteta na Vašoj imovini bude katastrofalna…

Policom osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika zaštitit ćete svoju imovinu od sljedećih osnovnih rizika:

 • požara i udar groma
 • eksplozije osim nuklearne
 • oluje
 • tuče
 • manifestacije i demonstracije
 • pada i udara zračne letjelice
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt.

Vaše pokriće možete proširiti i na neke dopunske rizike:

 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • poplave i bujice
 • potresa
 • snježne lavine
 • klizanje tla i odronjavanja zemljišta
 • istjecanje tekućine [lekaža]
 • samozapaljenja zaliha

Što se sve može osigurati:

 • građevinski objekti i razne druge nepokretne stvari - [smatraju se osiguranima svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema - dizalo, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori i drugo].
 • pokretnine, namještaj, uređaji i strojevi, razni alati
 • ograde, potporni zidovi, ceste, putovi, pločnici, popločena dvorišta
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
 • zalihe robe na otvorenom prostoru
 • podzemne, nadzemne i podvodne mreže [vodovodna, kanalizacijska, telefonska, plinska, električna i slična], osim mreže koja je sastavni dio zgrade kao i mreže na području industrijskog poduzeća
 • športski tereni, tereni dječjih igrališta, otvorena kupališta i klizališta
 • novac i vrijednosni papiri
 • stvari na izložbama i sajmovima
 • antenski uređaji izvan građevinskog objekta
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima

Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Osiguranje od rizika provalne krađe i razbojstva

Ugovaranjem ove vrste osiguranja pruža se osiguravajuća zaštita od osiguranog rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, kao i obijesti [vandalizma] tijekom provalne krađe.

Što se sve može osigurati:

 • pokretnine u zgradama ili prostorijama, namještaj, uređaji, alati i strojevi
 • novac i razne dragocjenosti, vrijednosni papiri, razne zbirke i slično
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
 • zalihe robe na otvorenom prostoru
 • pokretnine u muzejima, na izložbama, javnim knjižnicama
 • ostali predmeta prema Cjeniku i Uvjetima

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme [oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava itd.] u kojima se nalaze osigurane stvari prigodom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojstva do određenog limita.
Razbojstvom se smatra oduzimanje osigurane stvari uporabom sile [ugrožavanje opasnošću po život i zdravlje] protiv osiguranika ili njegovih pripadnika ili prijetnjom da će se neposredno napasti život i tijelo ovih osoba.
Prilikom sklapanja police osiguranja od rizika provalne krađe i razbojstva, možete zaključiti i određenu odbitnu franšizu, dakle, Vaše sudjelovanje u šteti, čime će se smanjiti premija osiguranja.
Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Osiguranje od rizika loma stakla, svjetlećih reklama i sl.

Ugovaranjem ove vrste osiguranja pruža se osiguravajuća zaštita od rizika loma za slijedeće predmete osiguranja:

 • za sve vrste stakala
 • svjetlećih natpisa i reklama
 • slika, natpisa i ukrasa izrađenih na osiguranim staklima
 • mramornih ploča i ploča od umjetnog kamena
 • za sve vrste stakala
 • svjetlećih natpisa i reklama
 • slika, natpisa i ukrasa izrađenih na osiguranim staklima

Šteta se obračunava prema visini troškova za namještanje novog stakla, odnosno druge stvari iste vrste i kvalitete na mjesto polomljene, odnosno u visini troškova za izradu nove slike, natpisa, ukrasa ili staklenih slova bez odbitka procijenjene istrošenosti [amortizacije]

Osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika

Osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika može biti od vitalne važnosti za Vašu tvrtku, baš kao i osiguranje od požara. Dok je osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika osnovna polica većine tvrtki, malo je onih koji razmišljaju o šteti koja može nastati ukoliko bi požar, oluja ili poplava toliko oštetila njihove proizvodne pogone da bi daljnja proizvodnja bila privremeno prekinuta.

Upravo zbog ovakve povezanosti, ova polica osiguranja se ne može zaključiti kao pojedinačna polica, već kao dodatak na policu osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika za Vašu tvrtku [standardno pokriće].

Zaključivanjem ovakvog osigurateljnog pokrića:

 • osiguraniku se nadoknađuje osigurani stvarni iznos dobiti prije oporezivanja, koji nije mogao ostvariti zbog prekida rada, ali najviše do limita pokrića
 • osiguraniku se nadoknađuju stvarni iznosi osiguranih troškova ako su oni i dalje potrebni i ekonomski opravdani, i ako bi ih osiguranik imao da i nije bilo prekida, ali najviše do pojedinačnih limita pokrića
 • osiguraniku se naknađuju i gubici zbog tržišta te drugi gubici koji nastaju zbog prekida rada

Što se sve može osigurati:

 • dobit prije oporezivanja [bruto dobit]
 • određeni troškovi poslovanja

Pod dobiti se podrazumijeva samo ona dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrirane gospodarske djelatnosti kao i prihoda vezanih za tu djelatnost. Onaj dio koji se izvan toga ostvaruje ne smatra se dobiti kao npr. poslovanjem u prometu novčanih sredstava, prihodima od kamata, poslovanjem jedinica u inozemstvu, i sl.
Pod troškovima se podrazumijevaju samo troškovi fiksnog karaktera i koji nastaju neovisno o tome da li se djelatnost obavlja ili ne, a koje osiguranik mora snositi. Varijabilni troškovi, to jest oni troškovi koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti kao: troškovi sirovina i materijala, utrošena energija i sl., ne smatraju se troškovima.
Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i dodatni troškovi kao npr. troškovi gubitka tržišta i troškovi povratka na tržište, te neki drugi troškovi. Kod ugovaranja ovih troškova definira se pojedinačno naziv troška, iznos osiguranja za svaki trošak te se posebno obračunava premija osiguranja.
Za trajanje prekida rada do 72 sata osiguranik nema pravo na naknadu štete, a ako prekid rada traje preko 72 sata, utvrđena naknada za cijelo trajanje prekida rada smanjuje se za 10% .

Osiguranje od rizika potresa

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguranje sklopljeno po Uvjetima za osiguranje od rizika požara i nekih drugih rizika proširuje se i na pokriće od rizika potresa.
Osiguranik ima pravo na naknadu štete ako se dokaže da se potres, na prostoru gdje se nalaze osigurani predmeti, očitovao intenzitetom jednakim ili višim od 5 stupnjeva Mercall-Cancani-Siebergove ljestvice.

Prigodom ostvarenja rizika potresa svi događaji nastali unutar 72 sata smatrat će se jednim štetnim događajem.
Šteta pokrivena ovim osiguranjem plativa je uz odbitnu franšizu koja ne može biti manja od 1.000 KM ukupne svote osiguranja.

Osiguranje objekata u izgradnji

Ugovaranjem ovakvog osigurateljnog pokrića, osiguratelj je obvezan isplatiti naknadu u slučaju štete prouzročene uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog sljedećih osnovnih rizika:

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • tuče
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila
 • pad i udar zračne letjelice
 • manifestacija i demonstracija
 • izlijevanja vode
 • mraza
 • leda i snijega
 • snježne lavine, kiše
 • odronjavanja i zarušavanja t
 • slijeganja tla
 • nepredviđena građevinska nezgoda
 • nespretnosti, nemara i zle namjere radnika ili neke druge osob
 • provalne krađe

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, mogu se zaključiti i dopunski rizici:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja građevinskih radova za štete prouzročene trećim osobama
 • ugovorne odgovornosti izvoditelja građevinskih radova u jamstvenom roku

Osiguranje objekata u montaži

Ugovaranjem ovakvog osigurateljnog pokrića, Osiguratelj je obvezan isplatiti naknadu u slučaju štete prouzročene uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog sljedećih OSNOVNIH rizika:

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • tuče
 • manifestacija i demonstracija
 • izlijevanja vode
 • mraza
 • leda i snijega
 • snježne lavine
 • kiše
 • odronjavanja i zarušavanja tla,
 • slijeganja tla
 • nezgode prigodom montaže
 • nespretnosti, nemara i zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • provalne krađe

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, mogu se zaključiti i dopunski rizici:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja montažnih radova za štete prouzročene trećim osobama
 • ugovorne odgovornosti izvoditelja montažnih radova u jamstvenom roku.

U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10%, ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko se ugovori veća franšiza od standardne, osiguraniku se odobrava popust do 30%.
U slučaju ostvarenja rizika iz odgovornosti izvoditelja radova prema trećim osobama odbitna franšiza se ne primjenjuje.
Trajanje montaže također utječe na iznos premije osiguranja

Osiguranje od rizika loma stroja i nekih drugih rizika

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog:

 • nezgode u pogonu
 • nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • pada i udara stranog predmeta

Pod nezgodom u pogonu podrazumijevaju se događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada vezano s uporabom osigurane stvari.

Što se sve može osigurati:

 • strojevi, uređaji i instalacije, zajedno s punjenjem, postoljem, ležištem i temeljem
 • instalacije - centralnog grijanja, plina, protupožarne, akustične, signalne i sl.
 • krupni alat, trake, lanci i užad i sl.
 • razna elektronička oprema, razni uređaji i strojevi slabe struje
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima

Stvari koje su predmet osiguranja su osigurane:

 • kad su montirane i spremne za rad
 • kad se nalaze u radu
 • kad su date u najam ili posudbu, ukoliko rade u uvjetima i služe namjeni za koju su projektirane i građene
 • kad se demontiraju i montiraju zbog premještanja ili popravka, kao i za vrijeme trajanja popravka, na mjestu korištenja osigurane stvari ili u radionici osiguranika, pod uvjetom da premještanje ili popravak obavljaju radnici osiguranika
 • kaa se, zbog provjere ispravnosti, popravka ili premještanja prevoze - ali samo u granicama mikro-lokacije pogona ili najviše do 15 km izvan granica mikro-lokacije

Kod ovog oblika osiguranja Vaše imovine moguće je obračunati i popust na premiju u obliku bonusa, odnosno doplatak na premiju u obliku malusa, ovisno o tehničkom rezultatu [odnosa likvidiranih šteta i naplaćene tehničke premije] u određenom osigurateljnom razdoblju. Maksimalan popust/malus iznosi 30%.
U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10%, ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko se ugovori veća franšiza od standardne, osiguraniku se odobrava popust do 30%.
Moguće je ugovoriti otkup odbitne franšize, kao i otkup amortizirane vrijednosti kod djelomičnih šteta [vrijednost stvari se ne umanjuje za amortizaciju u trenutku nastanka štete].

Moguće je zaključiti doplatak:

 • za osiguranje uobičajenih troškova zemljanih radova uključujući i asfaltiranje
 • za osiguranje uobičajenih troškova pronalaženje greške odnosno mjesta štete za kablove i cjevovode u zemlji

Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Osiguranje stvari kućanstva

Ovom policom osiguranja osiguravaju se stvari kućanstva u stalno nastanjenim stanovima i nenastanjenim stanovima. Stalno nastanjen stan je stan u stalnom mjestu boravka osiguranika, koji nije više od 60 dana neprekidno nenastanjen u toku 12 mjeseci.
Nenastanjen stan je stan/kuća za odmor, stanovi nenastanjeni više od 60 dana, neprekidno u toku 12 mjeseci i sl.

Moguće je zaključiti:

 • osnovno osiguranje stvari kućan
 • dopunsko osiguranje boja na zidu i građevnoj stolariji, raznih obloga na podu, zidu i stropu [tapete, lamperija, pločice i sl.] te podova [parket, tepih, pločice i sl.]
 • dopunsko osiguranje staklenih površina
 • dopunsko osiguranje uobičajenih troškova pronalaženja oštećenja na vodovodnim i odvodnim cijevima kućne kanalizacije, saniranje zidarskih i vodoinstalaterskih radova na zidu ili podu i naknada štete na tim cijevima

U pokriću je do određenih limita određenih pripadajućim Uvjetima, bez dodatnog plaćanja premije i:

 • odgovornost u svojstvu privatne osobe za štete prema trećim osobama
 • gotov novac
 • vrijednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i sl. predmeti
 • umjetnički predmeti [slike, vaze, skulpture i sl.]
 • zbirke [poštanske marke, stari novac, značke i sl.]
 • antikni predmeti [stilski namještaj, staro oružje i sl.]
 • stvari kućanstva na tavanu, šupi i garaži te na terasi
 • TV i ostale antene izvan zatvorenih prostorija stana ukoliko se njima ne koristi više stanova i ako se ne koriste u komercijalne sv
 • osobne isprave i dokumenti [osobna iskaznica, putovnica i sl.]
 • šteta na građevnim dijelovima stana, instalacija i opreme [oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava itd.], koja je nastala zbog izvršene i pokušane provalne krađe

Osnovni osigurani rizici:

 • požar i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • tuče
 • pad i udar zračne letjelice
 • manifestacija i demonstracija
 • poplava i bujica
 • klizanja tla i odronjavanja zemljišta
 • snježna lavina
 • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • provalne krađe
 • razbojstvo
 • obična krađa
 • odgovornost prema trećima

Uz ova pokrića moguće je zaključiti i:

 • Dopunsko osiguranje uređaja za štete uslijed djelovanja električne energije

Dopunsko osiguranje uređaja za štete uslijed djelovanja električne energije

Kao dopunsko osiguranje moguće je i zaključiti osiguranje kućanskih aparata i uređaja od šteta uslijed djelovanja električne energije.

Moguće je osigurati slijedeće uređaje:

 • hladnjak
 • hladnjak kombiniran sa zamrzivačem
 • stroj za pranje posuđa
 • stroj za pranje rublja
 • stroj za pranje i sušenje rublja
 • škrinja ili ormar za duboko zamrzavanje
 • klima uređaj - stabilni
 • televizor CTV
 • videorecorder
 • HI - FI linija
 • DVD player i recorder
 • kućno računalo
 • Plazma TV
 • LCD TV

Ukoliko na jednoj polici osigurate 5 i više uređaja ostvarujete popust od 10% od ukupne premije.

ONLINE provjera štete